Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

 

I.

Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa článku 4 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR") je spoločnosť Tenerlo s.r.o., IČO 27442951, so sídlom Kladská 1293/15, Praha 2, 120 00 (ďalej len "správca").
 2. Kontaktné údaje správcu sú
       Tenerlo s.r.o.

adresa: Belgická 261/18, Praha 2, 120 00

email:info@aluzan.cz

telefon:+420 774 248 214

 1. Osobné údaje sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na základe jedného či viacerých špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.

 2. Správca menoval zodpovednú osobu pre ochranu údajov. Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre ochranu údajov sú: Jan Richter honza@aluzan.cz

 

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré správca získal v dôsledku vybavenia vašej objednávky.
 2. Správca spracováva vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným dôvodom na spracovanie osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi vami a správcom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti bez objednávky tovaru alebo služieb.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • spracovanie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom; pri zadávaní objednávky sa vyžadujú osobné údaje potrebné na úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nemôže správca uzavrieť alebo plniť zmluvu,
 • zasielanie obchodných oznámení a iných marketingových aktivít..
 1. Správca vykonáva automatické individuálne rozhodnutia v zmysle článku 22 GDPR. Poskytli ste svoj výslovný súhlas s takýmto spracovaním..

 

IV.

Obdobie uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom a na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • počas obdobia pred odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, nie však dlhšie ako 7 rokov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania správca vymaže osobné údaje.

 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • podieľajúce sa na dodávke tovaru / služieb / platbách podľa zmluvy,
 • poskytujúce služby prevádzky e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkou e-shopu,
 • poskytujúce marketingové služby.
 1. Správca má v úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny (krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových/cloudových a analytických služieb.

 

VI.

Vaše práva

 1. Podľa podmienok GDPR máte
 • právo na prístup k vašim osobným údajom podľa článku 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa článku 16 GDPR alebo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR,
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17 GDPR,
 • právo namietať proti spracovaniu podľa článku 21 GDPR a
 • právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR.
 1. Máte tiež právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca deklaruje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov..
 2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie uchovávania údajov a uchovávania osobných údajov v papierovej forme.…
 3. Správca deklaruje, že prístup k osobným údajom majú len ním poverené osoby.

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z online objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
 2. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu zásad ochrany osobných údajov uverejní na svojej webovej stránke a novú verziu zásad ochrany osobných údajov zašle aj na e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli správcovi.

 

Tieto podmienky vstupujú do platnosti 25.5.2018.